این آزمون ها علاوه بر موضوعی، تجمعی نیز خواهند بود و لذا هر آزمون مباحث آزمون یا آزمون های قبل را هم در بر خواهد داشت تا در نهایت به آزمون جامع منجر گردند. 

پس توالی شرکت در آزمون ها، عاملی برای موفقیت خواهد بود و لذا موارد زیر را رعایت کنید؛

1) شرکت مستمر و پیگیر در آزمون ها

2) پیگیری اشکالات و ایرادات در هر آزمون و بررسی آنها

3) تحویل به موقع تکالیف محوله

4) درج و ثبت نتایج آزمون و در نهایت بررسی نمودار رشد و پیشرفت

5) اطلاع رسانی نتایج به والدین و در میان گذاشتن نتایح به آنها تا در این پروسه، کمکیار و مشوق شما باشند.